نصب و راه اندازی
 


 مونتاژ محصولات ميتسوبيشی که مهمترين بخش زنجيره توليدات آن ميباشد،ابتدا توسط مدير فنی نقشه های اجرائی کار


تهيه و سپس با هماهنگی مدير پروژه و توجيه نقشه های اجرائی به پرسنل نصب ( در جلسه ها و نشستهای قبلی) موارد


لازم طبق نقشه های اجرائی آموزش داده و طی آن نيروهای متخصص اجرائی به محل پروژه اعزام و تحت نظارت مدير پروژه


کارهای اجرائی را انجام داده و پس از تستها و کنترلهای نهائی(طبق استاندارد EN81) دستگاه مربوطه را راه اندازی خواهند نمود.

: تاییدیه دوره آموزش شرکت میتسوبیشی