میتسوبیشی
 

فرودگاه پودونگ (شانگهای چین)
185 دستگاه پله برقی - 199 دستگاه آسانسور

فرودگاه دبی - 446 دستگاه پله برقی

هتل مردان پلاس ترکیه - 27 دستگاه آسانسور

فرودگاه پابلو روئیز پیکاسو مالاگا اسپانیا
25 دستگاه پیاده رومتحرک 14 دستگاه پله برقی

170 دستگاه آسانسور مرکز تجاری يو نان ( با سرعت m/s 4 )

سریعترین آسانسور جهان با سرعت 18/5 متر بر ثانیه در برج تجارت جهانی شانگهای چین

79 دستگاه آسانسور ( 2 دستگاه با سرعت m/s 9 ) برج جين مائو
( 88 طبقه )

113 دستگاه آسانسورهای برج ايستگاه تلويزيون ( مهمترين برج پکن )

28 دستگاه آسانسورهای برج ژون خوا ( 54 طبقه )

41 دستگاه آسانسورهای برج ميدان ژونگ خای پکن ( ارتفاع m 150 )

25 دستگاه آسانسورهای مرکز تجاری ميدان بين المللی چينگ وو ( 42 طبقه )

21 دستگاه آسانسورهای هتل W

49 دستگاه آسانسورهای برج سبز ( با سرعت m/s 8 )

41 دستگاه آسانسور و پله برقی ( 6 دستگاه با سرعت m/s 6 ) برج بانک جاوشانگ ( 43 طبقه )

47 دستگاه آسانسورهای مرکز تجاری تيان لو

39 دستگاه آسانسورهای برج جوجيانگ ( 47 طبقه )

31 دستگاه آسانسورهای بيمارستان بينگ جيانگ

43 دستگاه آسانسورهای m/s 7 و 8 برج تيان ( 75 طبقه )

116 دستگاه آسانسورهای ( 9 دستگاه m/s 6 ) برج امپراطور قرن
( ارتفاع m 300 )

34 دستگاه آسانسورهای برج قايقی خای نان ( 34 طبقه )

136 دستگاه آسانسور و 2 دستگاه پله برقی ساختمان تجارت بين المللی و هتل لی دنگ ( 45 طبقه )

123 دستگاه آسانسورهای 21 نفره مرکز مالی و بانکداری شن جن ( 98 طبقه )

20 دستگاه آسانسورهای شهرک کشتی شيامن

53 دستگاه آسانسورهای ( 12 دستگاه m/s 8 ) برجهای دوقلوی پوجيانگ ( 49 طبقه )

502 دستگاه آسانسورهای نمايشگاه بين المللی گوی يان

31 دستگاه آسانسورهای برج سبز قرن ( 63 طبقه )

52 دستگاه آسانسورهای هتل لوسای دا –و هتل شی اردون

24 دستگاه آسانسورهای ( 10 دستگاه m/s 6 ) مرکز مالی بين المللی چنگ دا ( 44 طبقه )

49 دستگاه آسانسورهای ساختمان سفيد مدرن نان جينگ ( 57 طبقه )

10 دستگاه آسانسورهای هتل بزرگ کای بينگ ( 57 طبقه )

43 دستگاه آسانسورهای برج وی تان ( 55 طبقه )

22 دستگاه آسانسورهای مرکز گوبای ( 30 طبقه )

26 دستگاه آسانسورهای برج ميدان جين آ شرقی ( ارتفاع 59/79 و 95/99 m )

25 دستگاه آسانسورهای هتل مناظر دريايی گوان جو معروف به هتل طلای سفيد ( 41 طبقه )

21 دستگاه آسانسورهای هتل شرايتون

21 دستگاه آسانسورهای بانک گوان دا

1620 دستگاه آسانسورهای منطقه تيان تونگ (بزرگترين منطقه مسکونی چين در پکن)

28 دستگاه آسانسورهای مجموعه برجهای بين المللی هاربين ( 42 طبقه و 39 طبقه )