آمار فروش جهانی
 شرکت شانگهای ميتسوبيشی با پايبندی بر سياست توليد پويا و ارتقاء کيفيت و کميت محصول و تحت هدايت سرمايه گذاران چينی و ژاپنی نه تنها بازار چين بلکه بازار جهانی را متأثر از توليد خود نموده است.

کارخانه شانگهای ميتسوبيشی از موقعيت تاريخی سياست آزاد چين استفاده کرد و از سال 1993 رکورد توليد و تحويل ساليانه آسانسور و پله برقی را در جهان شکسته است.

سال 1993        تحويل 10/000 دستگاه

سال 2000        تحويل 50/000 دستگاه

سال 2002        تحويل 10/000 دستگاه

سال 2004        تحويل 100/000 دستگاه

سال 2005        تحويل 20/000 دستگاه  

 در اين سال کارخانه ميتسوبيشی به عنوان بزرگترين کارخانه توليد آسانسور و پله برقی در جهان شناخته شد.   

سال 2007        تحويل 150/000 دستگاه

سال 2008        تحويل 200/000 دستگاه   (توليد و فروش ساليانه 30/00 دستگاه)

سال 2010        تحويل 250/000 دستگاه   (توليد و فروش ساليانه 40/00 دستگاه)

سال 2011        تحويل 300/000 دستگاه   (توليد و فروش ساليانه 45/00 دستگاه)

سال 2012        تحويل 360/000 دستگاه   (توليد و فروش ساليانه 62/00 دستگاه)

سال 2013        تحويل 450/000 دستگاه   (توليد و فروش ساليانه 70/00 دستگاه)