آسانسور پانارامیک
 


آسانسورهای پاناراميک ( طراحی کلاسيک، منظره ای خيره کننده ايجاد ميکند )


آسانسور پاناراميک ( Observation ) شانگهای ميتسوبيشی را ميتوان يک اثر هنری که بطور عمودی در طول ساختمان


حرکت ميکند، تشبيه کرد.


اين آسانسور که ترکيبی کامل از تجربه حرکت راحت و زيبائی دکوراسيون آنرا بهمراه دارد، نه تنها در فروشگاههای بزرگ و


مراکز خريد ، سالن های همايش و هتلها مناسب است ، بلکه به ساختمانهای اداری هم نمائی دلپذير ميبخشد. بهمين


دليل اين آسانسور صرفنظر از اينکه در کجا قرار گرفته باشد ( در فضای داخل يا خارج ساختمان ) ميتواند نظر هر فردی را به


خود جلب کند.